PRIVACYVERKLARING

Hier vind je de privacyverklaring van Jouw yoga en mindfulness. Jouw yoga en mindfulness handelt tevens onder de naam ‘Meisjes van 30 tot 60’. Deze privacyverklaring gaat in over beide bedrijfsonderdelen/handelsnamen. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld (namelijk bewaard en/of verwerkt) en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inleiding

Jouw yoga en mindfulness verzorgt yoga- en mindfulnesslessen en begeleidt bij klachten door hormonale disbalansen, die te verminderen/verhelpen zijn met lifestyle-oplossingen (ontspanning, beweging, voeding). Meisjes van 30 tot 60 verzorgt positief psychologische begeleiding/coaching aan vrouwen rondom midlife met als doel veerkrachtiger en psychologisch flexibeler (Acceptance and Commitment Therapy) te worden. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jouw yoga en mindfulness verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

PERSOONSGEGEVENS, VERZAMELEN, DOELEINDEN

Jouw yoga en mindfulness verzamelt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, omdat deze door jou zelf aan ons zijn verstrekt en ter uitvoering van onze overeenkomst. Er worden op verschillende manieren en t.b.v. verschillende doelen persoonsgegevens verzameld door Jouw yoga en mindfulness. Deze worden hieronder toegelicht.

1. E-mails en telefoongesprekken
Als jij via de e-mail (met of zonder gebruikmaking van de knop op de website) contact opneemt met Jouw yoga en mindfulness, dan zullen jouw gegevens worden verzameld. Jouw yoga en mindfulness verstuurt ook e-mails naar jou. Het versturen van e-mails dient hoofdzakelijk het doel onze overeenkomst uit te voeren. Ook dient het versturen van e-mails organisatorische en informatieve doeleinden rondom de lessen/begeleiding. Soms zijn e-mails commercieel van aard. Bij dat laatste kan je denken aan het kennisgeven van nieuwe lesuren of van een nieuw lesblok. Jouw yoga en mindfulness stuurt incidenteel nieuwbrieven. Er worden twee e-mailadressen ten behoeve van e-mailverkeer met jou als (potentiële) klant gebruikt: info@jouwyogaenmindfulness.nl en info@meisjesvan30tot60.nl. Als je belt worden jouw naam en e-mailadres gebruikt om je een deelnameformulier toe te e-mailen.
Bewaren.
Op het moment dat je via de e-mail contact opneemt met Jouw yoga en mindfulness en/of ik jou terugmail, dan worden de gegevens die worden meegestuurd opgeslagen op de mailserver(s).

2. Inschrijven
Als je je inschrijft voor lessen dan vermeld je jouw NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, jouw motivatie voor deelname, jouw ervaring en -indien van toepassing- voor jouw deelname aan de lessen of begeleiding relevante gezondheids- of medische informatie. Deze informatie dient verschillende doelen:
1. ter identificatie,
2. om telefonisch en per e-mail contact met jou op te kunnen nemen en
3. ten behoeve van een goede dienstverlening en een gerichte ondersteuning gedurende de lessen/begeleiding. Als jij bv. alleen wilt komen ontspannen, dan weet ik dat jij niet hoeft te worden aangespoord om misschien een bepaalde progressie te boeken. Indien jij bv. een hoge bloeddruk hebt, wil ik daar bij bepaalde houdingen graag rekening mee houden. Heb je last van je rug? Ik wil het graag weten, zodat ik je eventueel kan helpen met aangepaste houdingen. Ook geeft mij dat de gelegenheid om in sommige gevallen je te kunnen adviseren om geen lessen te volgen, specialistische hulp te zoeken of om een ander soort lessen te gaan volgen (bv. zwangerschapsyoga).
LET OP: Je kan altijd kiezen om jouw gegevens óf digitaal per e-mail, óf als ‘papieren versie’ per post in te sturen. Ook kan je een ‘papieren versie’ in een afgesloten enveloppe, voorzien van mijn naam, in mijn (huis) brievenbus deponeren.
Bewaren. Jij kan dus zelf bepalen of er digitaal bepaalde persoonsgegevens bestaan, die bewaard wordt op mijn computer(s) en op de server(s) van de e-mailprovider(s). Digitaal toegestuurde persoonlijke informatie wordt uitgeprint en samen met handmatig ingeleverde ‘papieren’ persoonlijke informatie bewaard in een afgesloten kast.

3. Betaalgegevens
inclusief bankrekeningnummer, worden verwerkt en/of bewaard vanwege organisatorische doeleinden en wettelijke verplichtingen, waaronder het afhandelen van jouw betaling en wettelijke verplichtingen zoals het voeren van een goede boekhouding en het doen van belastingaangiften.

4. Informatieverzameling voor gerichte begeleiding en gesprekken
Ten behoeve van een goede dienstverlening en om meer gerichte begeleiding tijdens de lessen mogelijk te maken, zet ik ter voorbereiding van lessen relevante persoonlijke informatie die jij aan mij hebt verstrekt in steekwoorden op een rij. Anoniem, maar voor mij wel herkenbaar, dus zonder dat deze informatie jouw identiteitsgegevens bevat.
Als je je opgeeft voor individuele begeleiding dan gaat de gegevensverwerking als volgt. Tijdens gesprekken wordt handmatig de relevante informatie die jij verstrekt genoteerd. Van die informatie wordt een digitaal verslag gemaakt waarin jouw identiteitsgegevens niet voorkomen.
Bewaren. De bovengenoemde informatie wordt op mijn computer en/of in een afgesloten kast bewaard.

Bewaartermijn

De gegevens die jij hebt verstrekt worden door Jouw yoga en mindfulness nooit langer bewaard dan nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld, tenzij Jouw yoga en mindfulness jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moet bewaren. Jouw yoga en mindfulness hanteert de volgende bewaartermijnen:
- 10 jaar voor gegevens die zijn verzameld met het doel/nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bepalingen rondom de bedrijfsadministratie en de belastingaangiften, te rekenen vanaf de datum waarop jij geen actieve klant meer bent. Daarbij gaat het om NAW, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.
- 5 jaar voor gegevens die zijn verzameld met het doel goede dienstverlening en gerichte begeleiding, te rekenen vanaf de datum waarop jij geen actieve klant meer bent. Dit betreft persoonsgegevens die jij zelf actief hebt verstrekt.

Ook goed om te weten

Jouw yoga en mindfulness heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Jouw yoga en mindfulness kan echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Jouw yoga en mindfulness raadt ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens.

Jouw yoga en mindfulness neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Jouw yoga en mindfulness gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevensverwerkers

Mogelijk worden gegevens door andere partijen verwerkt. De websites en e-mail-adressen van Jouw yoga en mindfulness worden bv. gehost door VIMEXX. De gegevens die jij achterlaat op de website en persoonsgegevens in het e-mailverkeer met Jouw yoga en mindfulness, worden opgeslagen op de servers van VIMEXX. De manier waarop VIMEXX omgaat met die gegevens, kun je nalezen op de website van VIMEXX onder privacybeleid, Privacy Statement. Verder worden bijvoorbeeld betalingsgegevens opgeslagen door de bank (ING), in de boekhouding en in het boekhoudprogramma E-boekhouden.nl en ten behoeve van bijvoorbeeld belastingaangiften. De manier waarop de ING omgaat met persoonsgegevens kun je nalezen op Ing.nl , Privacy and Cookies, Privacy Statement. En de manier waarop E-boekhouden.nl omgaat met persoonsgegevens kun je nalezen op de site van E-boekhouden.nl, Privacy, Privacy verklaring E-boekhouden.nl.

Online lessen

De online lessen worden verzorgd via ZOOM. Als je er voor kiest om online lessen te volgen, dan ga je akkoord met de privacy situatie zoals die met dit systeem wordt aangeboden. Wij gaan, zoals altijd, zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en de manier waarop ZOOM omgaat met jouw persoonsgegevens kun je nalezen op Zoom.us, Privacy & Legal Policies.

Jouw rechten

Je kunt aan Jouw yoga en mindfulness het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens Jouw yoga en mindfulness van jou verwerkt. Verwerkt Jouw yoga en mindfulness onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kun je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Jouw yoga en mindfulness gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht etc.) te verwerken en/of bewaren. Indien je het vermoeden hebt dat Jouw yoga en mindfulness jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Je kunt Jouw yoga en mindfulness bovendien vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Als je gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten kun je je richten tot Esther van Rozen, via info@jouwyogaenmindfulness.nl of info@meisjesvan30tot60.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je id-bewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van jouw privacy. Het streven is om zo snel mogelijk op jouw verzoek te reageren. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jouw yoga en mindfulness niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Jouw yoga en mindfulness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw yoga en mindfulness heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- De ‘papieren’ persoonsgegevens die door Jouw yoga en mindfulness worden beheerd, worden bewaard in een afgesloten kast.
- De digitale persoonsgegevens zijn als volgt beveiligd:
* het e-mailprogramma is beveiligd met een wachtwoord,
* de apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt tot enkele.
* Jouw yoga en mindfulness maakt daar waar nodig gebruik van beveilgingssoftware.
* Daarnaast wordt jouw bezoek aan de websites van Jouw yoga en mindfulness en Meisjes van 30 tot 60 beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze websites privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens.

Wettelijke grondslagen

Jouw yoga en mindfulness verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn:
- voor het aangaan en/of uitvoeren van onze overeenkomst,
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en
- op grond van een gerechtvaardigd belang.

Voor wat betreft het gerechtvaardigde belang worden gegevens verwerkt voor zover deze noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De gegevens die wij je vragen om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het goed aanbieden van de diensten van Jouw yoga en mindfulness. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, dan kan Jouw yoga en mindfulness de diensten niet goed leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Jouw yoga en mindfulness behoudt zich het recht voor om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, zoals bijvoorbeeld gegevens ten behoeve van de belastingaangifte, dan wel wanneer Jouw yoga en mindfulness dit noodzakelijk of gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de belangen, rechten, eigendom en/of veiligheid van Jouw yoga en mindfulness te beschermen of ter uitvoering van onze overeenkomst met jou. Daarbij tracht Jouw yoga en mindfulness altijd om jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wijziging van de Privacyverklaring

Jouw yoga en mindfulness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check deze daarom regelmatig.

Contactgegevens

Neem gerust contact op met de functionaris gegevensbescherming: Esther van Rozen | info@jouwyogaenmindfulness.nl of info@meisjesvan30tot60.nl | 06 22 86 24 68 | Bessemerlaan 20 | 3553 GD | Utrecht | KvK: 69238669 | BTW: NL001766157B50

Utrecht, september 2022